Úryvky ze školních kronik

Vybráno ze školních kronik

1885 / Zvláštní zjev na obloze
2. července dostavila se konečně dávno očekávaná bouře s prudkým děštěm tak vydatným, že mnohému rolníku vyskočila slza radosti, neboť smutné bylo podívání na jařinu, která byla v metání avšak spálená. Při bouři té ukázal se v 5. hodině zvláštní zjev na obloze směrem západním. Vystupovala totiž po ochlazení se vzduchu pára ze zahřáté země, v tom strhla se vichřice a metala páru tu do výše do výše s takovou prudkostí, že obilí, kudy se hnala, k zemi skácela vydávajíc při tom dosti silný sykot. Úkaz ten měl podobu hada v chomáčích kouře zahaleného. Ve Zbirohu byla touto neobyčejnou vichřicí poražena stodola. Netřeba podotýkati, jaký dojem měl úkaz ten na lid. Všichni se děsili, očekávajíce konec světa!

1888 Spalničky
Rok 1888 nebyl pro zdejší školu utěšený. Onemocněly skoro všecky dítky na spalničky a následkem toho byla škola na dobu 4 neděl zavřena. Z onemocnělých dítek zemřelo jich 8 a to 4 školní dítky a 4 školou nepovinné dítky.

1890 Epidemická chřipka / Volba obecního výboru
Rok tento nebyl na začátku zvláště vítaným hostem. Řádila na záčátku tohoto roku po celém světě tak zvaná „epidemická chřipka“, které padlo mnoho lidí za oběť. Školní vyučování bylo skoro ve všech školách na dobu 2-3 neděl zastaveno. Nebylo snad nikoho, kdo by touto nemocí postižen nebyl.
Dne 23. února byla ve zdejší obci odbývána volba obecního výboru, nastal tuhý boj mezi dvěma stranami, z nihž každá zvláštní svůj výbor míti chtěla. Nejvíce starali se ž..é o volbu. Domáhali se všelijakými prostředky hlasů, aby do výboru zvoleni byli, což se jim také podařilo. Jest to smutný příklad pro obyvatele křesťanské obce Terešovské.

Školní rok 1892/93
Zapsaných dítek 120, školu navštěvujících 118.
V tomto školním roce dala místní obec postaviti dva nové pilíře u dvorečka školní budovy. Místní školní rada zakoupila pro školu k vyučování dějepisu obraz: „Rod Habsburský“.

Školní rok 1893/94
Zapsaných 112, navštěvujících 109
Mezi dítkami školními vypukly spalničky, které delší dobu trvaly, tím byla návštěva školy delší dobu nepravidelná.

Školní rok 1895/96
V měsíci listopadu r. 1895 upraveno návrší před školou tím způsobem, že kamení tu se nalézající odstraněno bylo a písek s hlínou se navezl, aby návrší schůdnější bylo. V měsíci květnu zřídila se školní zahrada, která užila se k pěstování zeleniny a k setí různých semen obilních a jedovatých rostlin.
U školní mládeže vyskytl se tyfus a následkem toho byla návštěva školy nepravidelná.
žáci podle vyznání – katolíků 101, mojžíšského 6

Školní rok 1896/97
15.května 1897 odchází podučitel V. Tupý a přichází p. Jan Biskup
Od 1. září 1896 zřízeno nové c.k. okresní hejtmanství v Rokycanech a následkem toho vyloučen soudní okres zbirožský z posavadního politického okresu hořovického a přidělení k politickému okresu rokycanskému.
Za školního dozorce jmenován byl místní školní radou p. Fr. Vonásek rolník v Terešově. Dne 15. února r. 1897 odbývána byla ve školní budově zdejší komisse za příčinou opravy školy zdejší. Místní školní rada zavázala se, že že přestavbu školy zdejší vykoná na jaře r. 1898.
V rodinách jakož i u školní mládeže vyskytl se na jaře tyfus a následkem toho byla návštěva školy slabší.
V tomto roce dostalo se chudé školní mládeži velikého dobrodiní slečnou Marií Tetřevovou, dcerou pana Jana Tetřeva, majitele velkostatkuv Terešově tím způsobem, že k štědrému večeru zakoupila pro 39 dítek dara – zejména oblečení, ořechy a sešity, dále poskytla dar 5 zl. na rozšíření žákovské knihovny, za které ihned vhodné knihy zakoupeny byly.
Katolické 103 / Mojžíšské 6

Školní rok 1897/98
10.května 1898 přichází na místo učitele pan Václav Tupý. Od 2. května 1898 vyučování bylo na zdejší škole následkem započaté přestavby budovy školní polodenně a to v zdejší židovské škole.
V dubnu zařízena byla školní zahrádka do které zasázeno bylo 500 pláňat z pomologického ústavu v Troji zakoupených.
Následkem příznivého počasí a mírné zimyneobjevila se v tomto šk. Roce žádná epidemie u dítek školních. Slečna Mařenka Tetřevová věnovala chudým dítkám dar v podobě plátna a příze na oblečení. Šlechetné dárkyni vyslovila správa školy srdečné díky.
Katolické 92 / israelské 7

Školní rok 1898/99
V říjnu 1898 onemocněl pan řídící uč. Frant. Hříbal tak, že musil hned přestati vyučovati. Správa školy svěřena učiteli Václavu Tupému. Dnem 1. listopadu 1898 byla přestavba školy dohotovena a kollaudační řízení vykonáno dne 14. listopadu 1898.
1. března 1899 nastoupil pan řídící učitel František Hříbal službu školní.
Katolického 86 / izraelského 2

Školní rok 1899/00
Onemocněl Fr. Hříbal, vyučování v obou třídách obstaral p. Václav Tupý. Zdravotní stav školní mládeže byl v tomto roce velmi dobrý.
Katolického 80 / israelského 2

Školní rok 1900/01
Trvá dobrý stav školní mládeže. Slečna Mařenka Tetřevová, dcera majitele velkostatku v Terešově, darovala k štědrému večeru 27 dítkám plátno na košile, bavlnu, nákrčníky a bůtky.
Katolického 88 / israelského 3

1902 Spořitelní a záložní spolek
Přičiněním Fr. Hříbala, říd. učitele a předsedy hospodářského spolku založen byl tímto spolkem spořitelní a záložní spolek dle způsobu Raiffeisenova a započal činnost svou dne 1. ledna 1902. Za starostu téhož spolku zvolen byl Fr. Hříbal říd. učitel, za náměstka starosty Fr. Spal, mistr truhlářský v Terešově, za členy představenstva Fr. Radvanovský, rolník v Terešově, Václ. Krumlovský, obuvník v Terešově, Jan Škrdlant, rolník v Třebnušce. Předsedou dozorčí rady byl Fr. Vonásek, rolník v Terešově, místopředsedou Karel Hatina, rolník v Třebnušce, členové dozorčí rady byli: Prokop Mach, zedník v Terešově, Josef Kočka, chalupník v Terešově a Jan Pišl, obuvník v Terešově.
Za pokladníka zvolen byl valnou hromadou čítající 14 členů Josef Holub, rolník v Terešově.

Školní rok 1902/03
5. července 1903 roznemohl se těžce zdejší řídící učitel pan František Hříbal. Zastoupení jeho bylo svěřeno učiteli při zdejší škole Václavu Tupému. Jelikož nemoc se den ode dne horšila, musil se týž k radě lékařské odebrati se do c.k. všeobecné veřejné nemocnice v Praze, kdež podrobiv se nebezpečné operaci slepého střeva, dne 18. srpna 1903 zemřel. Pohřeb jeho vykonán v Praze a tělo jeho uloženo na hřbitově Olšanském. Pan František Hříbal působil na roli školské od r. 1878, stár byl 58 roků.
Zatimním řídícím učitelem byl ustanoven Václav Tupý.
Katolického 71 / israelského 3

Školní rok 1903/04
V lednu 1904 pan Václav Tupý ustanoven definitivním řídícím učitelem na dvoutřídní obecné škole v Terešově.
Pan učitel Jan Růžička dočasně (od 19. září 1903) ustanovený učitel první třídy při zdejší škole, ačkoliv byl stižen tuberkulosou plic, veškerý volný čas věnuje přípravě ku zkoušce na měšťanské školy. Přípravou jakož i zkouškami samotnými se značně vysílil a neduh svůj si zhoršil. Od příchodu ze zkoušek nemohl již víc vyučovati, jsa upoután na lůžko, 21 května 1904 zemřel. Do konce školního roku pak obě třídy byly spojeny.
Katolického 77 / israelského 4

Školní rok 1904/05
16. září 1904 nastoupil školní službu na zdejší škole pan Jesef Plecitý z Malého Drahlína
Katolického 77 / israelského 4
6. srpna 1905 pořádal sbor učitelský školní výstavku, vystavovav učebné pomůcky a práce dětí.
20. srpna 1905 pořádal sbor učitelský s místní školní radou výlet do lesa ku „Sv. Vojtěchu“. Při tomto provedly dítky tělocvičné hry, zpěvy a deklamace. Účast obecenstva nejen z Terešova, ale i celého okolí, byla veliká.
5. září 1905 byly vypraveny dítky zdejší školy a to počtem 45 ku prohlídce matičky Prahy. V Praze setrvaly se svými učiteli po 3 dny a byly členy výboru ústředního „Národní Jednoty Pošumavské“ po Praze provázeny a přičiněním jich na různých místech počastovány.

1905/06 Den stromový
V „Úředním listě“ z roku 1905 upozorněno bylo učitelstvo „Den stromový – svátek školní“ na to, by se z jara r. 1906 přičinilo, by mládeží školní v určený den zasázeno bylo na místě obcí vykázaném několik stromků. V Terešově usneseno bylo, by z jara dítky vysadily lípy u kapličky, stojící na cestě do „Hor“. Slavnost svátku stromového konala se na škole naší dne 23. dubna 1906. V den ten súčastnila se mládež, na den to patrona kaple nad Terešovem sv. Vojtěcha, o 8 hodině ráno mše sv. v této kapli. Po mši sv. odebrala se svými učiteli, kaplanem a množstvím občanstva ku kapličce severozápadně od Terešova, kdež dítky vsadily 3 lípy za vedení řídícího učitele Václava Tupého. Odtud v průvodu šlo se ku školní budově, kdež dítky vsadily také 3 lípy a odebraly se i s přítomnými lidmy do II. třídy . Tam zahájil řídící učitel pořádanou slavnost, přivítav pana starostu obce, p. kaplana a ostatní přítomné a vyloživ, proč vlastně slavnost ta se koná. Na to ujal se slova důstojný pan kaplan Arnošt Oliva promluviv slovy přesvědčivými, řečí promyšlenou a opravdu lidovou: „O důležitosti pěstování stromů vůbec a ovocného zvlášť“.

Novým starostou obce a tudíž i předsedou místní školní rady stal se složením slibu dne 5. července r. 1906 pan Josef Holub, rolník v Terešově.
Katolického 75 / israelského 2

Školní rok 1906/07
Nadace Lissnerovská transformována.
Stromková slavnost – Stromky a to lípy velkolisté počtem čtyři vysázeny podél okresní silnice, vedoucí obcí, z nichž dvě před p. Ledererem a dvě před Radvanovským.
Katolického 83 / israelského 1

Školní rok 1907/08
Veledůstojný pan vikář Dominik Brázda z Drahoňova újezda daroval škole naší ku zřízení pařeniště dvě veliká okna.
Katolíků 82 / isralských 1

Školní rok 1908/09
Stromková slavnost – zasazeny byly lípy a to počtem šest: před školou jedna, podél silnice okresní, vedoucí obcí zasazeno dalších pět a to před Tausigem dvě a proti Moravcovům tři.
Katolíků 81

Školní rok 1909/10
Stromková slavnost – Vysazeny byly 4 lípy a to dvě při silnici poblíž Moravců a dvě před stavením Tejčkové.

Školní rok 1911/12
První dětský den – 22. prosince 1911
Stromková slavnost – 1 lípa, 10 vysokokmenných srstek a 10 vysokokmenných rybízů

1916
V noci dne 1. května 1916 nastal tak zvaný Letní čas. Hodiny byly posunuty o hodinu kupředu. Čas ten nařízeno by potrval do 30. září r. 1916
Dne 10. července 1916 přibyli do obce naší váleční uprchlíci z Haliče.

1918 Oslava v obci naší
V naší obci teprve odpoledne 28. října 1918, až přinesla zprávy pošta, vyvěšeny prapory a sňaty ze stěn pošty, trafik atd. orlíky. Večer téhož dne p. učitel Peták, zdejší účetní velkostatku Jan Hirnšál a několik místních studentů, ovšem na své jméno, bez účasti místních spolků, jihž v obci 4, sezvali lid do hostince u Jos. Fišera. Před schůzí uspořádali od pí. Jos. Karlové průvod, v němž neseno 5 lampiónů a zpěv národních písní doprovázen harmonikou. V hostinci upozornil účetní Hirnšál lid přítomný na důležitý pro nás akt a předneseny stud. Karlem a Oliveriusem dvě básně. Po zpěvu hymny: „Kde domov můj“ a „Hej Slované“ lid se rozešel. Zajisté byla by oslava místní lépe dopadla, kdyby byla bývala konána za účasti všech spolků místních, školy a obce.
Na to následující týden konala se veliká slavnost na oslavu naší samostatnosti v Lohovicích, k níž pozvány okolní obce a mezi nimi i naše obec. Slavnosti té se súčastnili se školní dítky naší školy, dívky v krojích, sokolové na ozdobeném voze, kterýž dopravil svými koni p. Stein do Lohovic.
Dne 30. října odpoledne konána oslava ve Zbiroze, kamž odebralo se z naší obce mnoho občanů. Tam pronešeny řečníky národního výboru, hospodář. Rady a různých polit. stran vhodné řeči k oslavě naší samostatnosti se vztahující.
7. listopadu oznámilo okresní hejtmanství, že dle usnesení Národního výboru má se v každé obci zříditi občanská stráž, jejímž účelem bude udržovati pořádek v obci.
V naší obci zřízena občanská stráž ze členů sboru dobrovolných hasičů.

1934 Motorová stříkačka
Dne 30. září 1934 svěcena motorová stříkačka, kterou zakoupila obec Terešov pro zdejší sbor. Dne 19. prosince 1934 a 26. dubna 1935 byly konány ve zdejší obci za hojné účasti obecenstva přednášky o brannosti národa.
1935 Včelařský spolek
V měsíci únoru 1935 provedena revise obecní pokladny, při níž zjištěn schodek asi 3.000,- Kč.
Dne 17.února 1935 konána ustavující schůze včelařského spolku pro Terešov a okolí u Mudrů.

1927 Skandál s Nepomukem
V měsíci květnu vyučoval třídní učitel a správce školy Boh. Wimmer při dějepisu o Václavu IV a přečetl dětem z příručky: Petr Dejmek: „Stopami lidstva“ schválené min. šk. a nár. osv. ze dne 12.srpna 1925, č.j. 96.218/25-I poznámku o Janu z Pomuku jež zní: „tento Jan z Pomuku byl lakotný mnohoobročník, který i na lichvářské úroky půjčoval; nevynikal tedy svatostí. Za svatého vyhlášený Jan z Nepomuku nikdy nežil a jeho svatořečení jest omylem. Jeho uctívání bylo zavedeno v době pobělohorské, aby zahlazena byla památka Husova“.
Na stížnost vedenou učitelem náboženství ř. kat. p. XX Brázdou, farářem v Drah. Újezdě do rozporu ve vyučování, předvolán byl jmenovaný učitel k protokolárnímu výslechu k okresnímu školnímu výboru, který vedl okresní školní inspektor p. Rudolf Svoboda, kdež „řádek v kronice začerněn“ bylo vše zjištěno a zapsáno. (Zvlášť konstatováno, že neučeno dle osnov).
No to dne 20.6.1927 dostavil se jmenovaný okresní školní inspektor do zdejší školy a podrobil děti 6.-8. školního roku bez přítomnosti správce školy výslechu, jenž protokolován a vyslechnutými dětmi podepisován. „Dva začerněné řádky kroniky“

1938 Úmrtí T.G.M.
Bolestné události minulých dnů vzpomenuto i v naší obci, ozdobené četnými černými prapory. V pátek, dne 17. září, uspořádal místní hasičský sbor oslavu ve spolkové místnosti „U Fišerů“, na které promluvil o životě a díle presidenta Osvoboditele p. Josef Vachek, odborný učitel ze Zbiroha.
Druhou oslavu uspořádal v neděli, 19. září místní Sokol u pomníku padlých, na kterém je busta presidenta Osvoboditele, za účasti všech místních občanů. Po položení kytice k pomníku smutečně vyzdobenému a zastřeně osvětlenému, zapělo žactvo píseň „Zemřel nám tatíček“, po jejímž zapění nezůstalo jedno oko suché. Potom předneslo několik žáků a žákyň smuteční básně. Po proslovu vzdělavatele Václava Štveráka ukončena pietní oslava zapěním státní hymny a položením barvínkových věnečků se smutečními stuhami všemi žačkami sokola kolem pomníku.
Tak uctěna v naší obci památka Velikého mrtvého.
V Terešově 30. srpna 1938
Václav Čtverák, říd. uč.

1938 Elektrisace obce
Po postavení primerní sítě z Chříče do Třebnušky, do které vpuštěn elektrický proud 19. srpna t.r. rozhodnuto zelektrisovati i naši obec. K práci této zvolen ze řad zájemců a obce výbor s těmito členy: Tauš Rudolf, Antonín Drnka, ing. Karel Holeček, Václav Kotva, Jan Dolák, Vojtěch Tejček a Karel Vonásek.
Obec elektrisována systémem obecně-družstevním, neboť obec přispěla na tuto elektrisaci 50.000,- Kč, které zapůjčeny místní Kampeličkou na snížený úrok 3,5 % na dobu 20 let; bez této velice výhodné zápůjčky nebyla by se mohla elektrisace provésti. Každý jednotlivý zájemce přispěl podle svého nemovitého majetku a sice: z popisného čísla 200,- Kč, z každé obytné místnosti 50,- Kč, 1ha půdy rovněž 50,- Kč. Za tyto poplatky zavedena každému eletrika až k nástřešníku, odkud zaplatil si vše sám po svém objektu. Celkem elektrisovalo 20 občanů, kteří přispěli na elektrisaci částkou 45.117,- Kč. Elektrisaci provedla firma František Skála z Blovic za částku 70.934,70 Kč, z čehož připadá na sekunderní síť 40.096,40 Kč, přípojky od nástřešníku k hodinám 4.275,30 Kč, transformátor zřídily Západočeské elektrárny v Plzni za 26.563,- Kč. Stála tudíž elektrisace obce 70.934,70 Kč. Po vsi zřízeno 5 veřejných světel a to před Frančovic, u pivovaru, u Vonásků (Zemanů), u Doláků a u Smolíků. Z veřejného světla platí obec roční paušál 80,- Kč. Za odebrání 1 kilowattovou hodiny světelné platí se 3,25 Kč, z 1 kwh motorovou 1,80 Kč. Škola platí za odebranou energii elektrickou polovinu.

1938 Polární záře
Dne 25.ledna 1938 od 20:15 hod. do 20:45 hod. zjasnila obloha světelnou září směrem severním. Vějíř dole bělavě modrý, nahoře červeno rudý protknut středovými paprsky.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Úryvky ze školních kronik, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
1 447 views
;return;?>