Dostupná základní místopisná literatura a edice pramenů:

Zpět na stránku Historie

Pokud někomu vrtá hlavou, kde jsem to chytil, tak to klidně můžu říct
– ve vlaku…
Poděkování za materiály patří Ivanovi M.

Jednotlivé odkazy budou postupně doplňovány o shrnutí a překlady a komentáře, zatím zpřístupňujeme v „surovém“ stavu.

František Palacký, Popis králowstwí českého, Praha 1848,
Úvod
strana 409
strana 410
(údaje ze sčítání lidu z roku 1843)

Antonín Profous-Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl IV., S-Ž, Praha 1957,
strana 328
(několik variant původu vzniku názvu obce)

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1850-1970, Praha 1978, s. 536.

August Sedláček, Místopisný slovník historický království českého, Argo, Praha 1998, s. 884.

AČ III – Archiv Český čili Staré písemné památky české a moravské, Díl Třetí, Swazek 1, vyd. František Palacký, Praha 1844,
s. 501-2, č. 265.
1430, 5. Mart. Petr Teřešowec z Teřešova svědkem

AČ VII – Archiv Český čili Staré písemné památky české a moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl VII, Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského 1450-1470, Výpisy z českých listin c. k. knihovny Pražské 1391-1477, red. Josef KALOUSEK, Praha 1887,
s. 391, č. 354 (14.3.1470-Petr Kořenský z Terešova a na Radyni)
s.669-670, č. 100 (23.11.1470-Petr Kořenský z Terešova a na Radyni)

AČ IX – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl IX, Dopisy Zdeňka Lva z Rožmitála z roku 1526, vyd. Josef Kalousek, Praha 1889,
s. 29, č. 462 (14.3.1526)
Pozvání Jiřiekovi Kořenskému z Terešova od JMK
s. 553, č. 778 (25.5.1491)
Mezi Kořenským a měšťany Velvarskými

AČ XI – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XI, Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1509-1529 s dodatky, vyd. Josef Kalousek, Praha 1892,
s. 411-412, č. 229 (14.11. 1511)
Václav Kořenský z Terešova rukojmím smlouvy manželské
s. 439-442, č. 255 (1. 10. 1521)
Václav Kořenský z Terešova stvrzuje pečetí ve příčině věna XY po nebožtíkovi manželu

AČ XII – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XII, Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského z let 1519-1526 ,vyd. Josef Kalousek, Praha 1893,
s. 102-103, č. 1459 (19.6.1525)

AČ XIII – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XIII, Registra soudu komorního 1503-1511, vyd. Jaromír Čelakovský, Praha 1894,
s. 95, č. 1363 (14.11.1505)
Mezi Johankou z Horsic a Ješkem ze ze Strojetic o pych u Mikuláše Špikéře z Terešova

AČ XIX – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XIX, Knížka nálezů soudu zemského a komorního z první polovice 16. věku, vyd. Jaromír Čelakovský, Praha 1901,
s. 499, č. 53; s. 500, č. 57

AČ XXIV– Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXIV, Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780, vyd. Josef Kalousek, Praha 1908,
s.21-24, č. 345 (1.1.1706)
Vrchnostenský předpis o robotách, pokutách a dávkách sedláka Václava Vonáska v Terešově

AČ XXIX – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXIX, Dodatek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388-1779, vyd. Josef Kalousek, Praha 1913,
s. 340-341, č. 181 (19.2.1691)
Dva výhosty poddaných ke stavu manželskému s ustanovením, jak vrchnosti budou se děliti o děti

AČ XXXI – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXXI, První kniha provolací desk dvorských z let 1380-1394, vyd. Gustav FRIEDRICH, Praha 1921,
s. 186-7, č. 104

AČ XXXVII/2 – Archiv Český čili Staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích, Díl XXXVII, Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453-1480, částka 2: Kraje F-K, vyd. Gustav FRIEDRICH, Praha 1941,
s. 955-957, č. 11 (1454-1455, 1460 Teressow,Theressowie)

APK II – Archiv pražské metropolitní kapituly II. Katalog listin a listů z let 1420-1561, zprac. Jaroslav Eršil-Jiří Pražák, UK, Praha 1986 (APK II.), s. 133-4, č. 378 (3.12.1488); s. 174-5, č. 498 (23.9.1507).

BRPK – Ein Bernaregister des Pilsner Kreises von Jahre 1379, ed. Josef EMLER, Prag 1876,
s. 6.

LC I/1 – Liber primus Confirmacionum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus (ab anno 1354 usque 1362), Tomus primus, ed. Franciscus Antonii TINGL, Pragae 1867,
s. 154

LOC – Liber ordinationum cleri 1395-1416, ed. Antonius Podlaha, Praha 1922,
s. 110. (akolyta Matěj Janův z Terešova (Terzissow) (plzeňské arcijáhenství) vysvěcen Venite adoremus 1404 v chrámu sv. Víta v Praze.

RTT I – Reliquiae Tabularum Terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum-Pozůstatky desk zemských r. 1541 pohořelých, Díl I., vyd. J. Emler, Praha 1870,
s. 111, č. 14 (5.7.1437)
s.212, č. 227 (1486?)
s. 281-2, č. 118 (31.5. 1540)
Jiřík, Pavel a Kryštof bratři Kořenští z Terešova, synové Václava Kořenského z Terešova pohánějí Vondřeje Ungenoda z Sonneku
s. 283, č. 124 (6.11. 1540)
s. 296, č.176 (2.10.1539)
Jan Vidlák Radímskej z Slavkova pohání Jindřicha Kořenského z Terešova z slov hanlivě duotklivých
s.309, č. 232 (20. 8. 1545)
s. 463 (3. 10. 1380)

RTT II – Reliquiae Tabularum Terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum, Tomus II., ed. J. Emler, Pragae 1872,
s. 182, N,12 (3. 10. 1437)
s. 312 (5.5.1462)
s. 385, M,22 (17.3.1481)
s. 393-4, E,12 (24.6.1482)
s. 408, A, 22 (22.12.1485)

SA V – Soudní akta konzistoře pražské z rukopisu archivu kapitolního v Praze (Acta Judiciaria Consistorii Pragensis), Část V, ed. Ferdinand Tadra, Praha 1899, č. 133,
s. 339-340 (4.2.1407 Petrus de Teressow armiger)
.

SCPLL I_1_2 – Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 1/2, 1378-1471, Kol. autorů, Praha 1974,
s. 542-543, č. 2362 (23.11.1470) (též AČ VII, s. 669-670, č. 100)
s. 552, č. 2403 (27. 12. 1471) (též Strnad, Listinář II, s. 171-172, č. 202)

SCPLL I_2_1 – Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 2/1, 1472-1500, Kol. autorů, Praha 1975, s. 854, č. 3649 (7. 11. 1489).

SCPLL I_2_2 – Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 2/2, 1472-1500, Kol. autorů, Praha 1975, s. 970, č. 4108 (18.5.1495); č. 4540, s. 1081 (23.8.1500).

SCPLL I_3_1 – Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 3/1, 1501-1526, Kol. autorů, Praha 1980, s. 1234, č. 5131 (též Strnad, Listinář II, s. 580-581, č. 689) (15.10.1507); s. 1261-2, č. 5240 (též Strnad, Listinář II, s. 604-607, č. 717) (22.6.1509);

SCPLL I_3_2 – Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Díl I., Originály listin, Svazek 3/2, 1501-1526, Kol. autorů, Praha 1980, s. 1504, č. 6248 (29. 10. 1519); s. 1541-2, č. 6403 (též AČ XI, s. 439-442, č. 255) (1.10.1521).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
1 524 views
;return;?>